Deze online-shop gebruikt cookies voor een optimale koopbelevenis. Daarbij worden bijvoorbeeld de sessie-gegevens of de taalinstelling op uw computer opgeslagen. Zonder cookies zijn de functies van de online-shop beperkt. Klik hier, wanneer u daarmee niet akkoord gaat. x

Verkoopsvoorwaarden

Algemeen

 • Bij het plaatsen van uw bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.
 • ABo Print nv houdt zichzelf het recht voor om leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Indien u artikelen ontvangt welke u niet besteld heeft, dient u ABo Print nv daarvan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van vermelde gegevens dienen tevens direct te worden gemeld.
 • Voor (kortings)acties geldt, tenzij anders vermeld: niet geldig in combinatie met andere acties.

Aanbiedingen en totstandkoming van Overeenkomsten

 • Een aanbieding of prijsopgave van ABo Print nv bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door opdrachtgever.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover ABo Print nv een order van opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt of door ABo Print nv uitvoering aan een order wordt gegeven, tenzij opdrachtgever met andere middelen bewijst dat ABo Print nv de order van opdrachtgever onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Indien ABo Print nv op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever ABo Print nv daarvoor betalen conform de bij ABo Print nv geldende tarieven.

Prijzen

 • Alle prijzen van ABo Print nv zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders wordt vermeld. Tenzij in de laatste versie van ABo Print nv’s brochures, prijscouranten of ander promotiemateriaal wordt vermeld, of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, zijn eventuele (druk)proeven, de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie, niet bij de prijs inbegrepen.

Wettelijke toeslagen

 • Voor diverse artikelen geldt een wettelijke toeslag. Hieronder ziet u een toelichting per wettelijke toeslag die van toepassing kan zijn bij diverse artikelen uit ons assortiment.
 • Milieubijdrage
  Milieubijdrage is een inzamel- en recyclagetoeslag voor batterijen. De toeslag is € 0,057 per batterij. Zie ook 
  Bebat.be.
 • Milieubijdrage Flashlight
  Flashlight is een verwijderingstoeslag voor zaklampen, leeslampen, alle lampen met wit licht en alle sleutelhangers met wit of geel lampje. De toeslag is € 0,01 per stuk. Zie ook 
  Bebat.be.
 • Auvibel
  Auvibel is een kopieertoeslag in het kader van auteursrechten. Alle informatiedragers waarop muziek opgeslagen kan worden zijn onderhevig aan Auvibel (o.a. USB-sticks en MP3, MP4 en MP5-spelers). De toeslag varieert per artikelgroep en capaciteit (aantal GB). Zie ook 
  Auvibel.be.
 • Recupel
  Recupel is een inzamel- en recyclagetoeslag bij aanschaf van een nieuw elektronisch apparaat. Met de inkomsten van deze bijdragen wordt de inzameling, sortering, verwerking en recyclage van afgedankte elektro-toestellen gecoördineerd en georganiseerd. De toeslag varieert per artikelgroep. Zie ook 
  Recupel.be.

Instelkosten

 • €35,00 Per besteld artikel, per drukkleur en per tekst, tenzij anders vermeld. Excl. BTW.

Levering

 • Verzendkosten € 10,00 per colli, bezorgd op 1 adres begane grond in België.
 • Bij diverse artikelen is het helaas niet mogelijk om de juiste aantallen te leveren. 10% meer- of minderlevering is hier toegestaan.

Samples

 • Samples - Textiel artikelen worden altijd doorberekend, gefactureerd aan kostprijs, € 5,00 verzenkosten en kunnen niet retour gestuurd worden. Wanneer u sample aanvraagt, dan gaat u akkoord met het feit dat het artikel niet geretourneerd kan worden en dat de kosten van het artikel en de verzendkosten (indien van toepassing) aan u doorberekend worden.

Bericht

 • ABo Print nv kan door hoge voorraadposities snel uit voorraad leveren. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In dat geval krijgt u bericht. Gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid.

Adreswijziging

 • U bent verplicht ABo Print nv van een adreswijziging op de hoogte te stellen.
 • Zolang ABo Print nv geen verhuisbericht heeft ontvangen wordt u geacht gehuisvest te zijn op het bij ABo Print nv bekende adres. U blijft aansprakelijk voor de bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Betaling

 • Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn door middel van franco remise of in contanten en zulks zonder verrekening en zonder aftrek van kosten of kortingen waarvoor ten dage van de betaling geen creditnota of andere akkoordverklaring van ABo Print nv in het bezit is van de opdrachtgever. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen zal de opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 30 dagen na factuurdatum aan ABo Print nv betalen. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de dag van creditering van de girale rekening van ABo Print nv.
 • Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 8 dagen schriftelijk ter kennis van ABo Print nv worden gebracht. Indien dit onmogelijk is op grond van enige niet aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, zal opdrachtgever zijn bezwaren in ieder geval zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk aan ABo Print nv mededelen.
 • Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag rente verschuldigd gelijk aan de als dan in België geldende wettelijke rente.
 • Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is opdrachtgever verplicht ABo Print nv alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.

Annulering

 • Indien de opdrachtgever de bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert of wijzigt na ontvangst van de orderbevestiging, is hij verplicht 25% van de orderwaarde, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (voorbereidingen, bestellingen bij derden, opslag etc.), te vergoeden. Bij het annuleren of wijzigen van de overeenkomst na akkoord drukproef mag ABo Print nv de orderwaarde voor 100% in rekening brengen.
 • Annulering of wijziging door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden aan ABo Print nv.

Afleveringstermijn

 • De door ABo Print nv opgegeven afleveringstermijn voor producten en/of termijn voor het verrichten van diensten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor ABo Print nv geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan ABo Print nv verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door ABo Print nv zo veel mogelijk in acht worden genomen.

Aflevering en risico

 • De levering geschiedt af magazijn op de begane grond van slechts een adres, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens ABo Print nv wordt geleverd. De levering van de producten wordt geacht te hebben plaatsgevonden; bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de producten aan die beroepsvervoerder; indien de producten door of namens opdrachtgever worden afgehaald: door de in ontvangst name van de producten; bij verzending door een vervoermiddel van ABo Print nv; door aflevering aan het door de opdrachtgever opgegeven adres. Vanaf het moment van levering zijn de producten voor risico van de opdrachtgever. Het normale transportrisico ligt te allen tijde bij de opdrachtgever. Zonodig dient de opdrachtgever zich hiertegen te verzekeren.

Eigendomsvoorbehoud

 • De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij terzake van krachtens overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan ABo Print nv verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede inbegrepen de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten alsmede eventuele krachtens zodanige overeenkomst verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van ABo Print nv.

Intellectuele eigendom

 • Het auteursrecht van door ABo Print nv ontworpen, c.q. tot stand gekomen schetsen, tekeningen, litho’s, clichés, foto’s, modellen e.d. blijft te alle tijde bij haar berusten, ook indien opdrachtgever te dien zake een order heeft geplaatst en aan zijn hieruit voortkomende financiële verplichtingen heeft voldaan.

Inspectie en reclame

 • Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Eventuele reclames over gebreken aan de producten die zijn te wijten aan materiaal of fabricagefouten, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur gegeven beschrijving, moeten uiterlijk binnen 8 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan ABo Print nv worden medegedeeld. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de boven gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na aankomst van de producten schriftelijk aan ABo Print nv worden gemeld. Het staat de opdrachtgever niet vrij de producten te retourneren, voordat ABo Print nv daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van retourneren zijn voor opdrachtgever en de producten blijven voor zijn risico.

Garantie

 • Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijk oordeel van ABo Print nv genoegzaam is aangetoond dat de producten niet deugdelijk zijn, zal ABo Print nv de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken producten kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de producten deugdelijk te repareren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
 • Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal ABo Print nv terzake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal ABo Print nv tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • ABo Print nv is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van opdrachtgever aan derden, waaronder mede inbegrepen gevolgschade (zoals gederfde omzet of winst), immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
 • De aansprakelijkheid van ABo Print nv jegens opdrachtgever is uit welken hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende persoon (exclusief BTW). Indien geen contractsom kan worden aangewezen, is ABo Print nv’s aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. Deze aansprakelijkheidsbeperking blijft buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ABo Print nv of haar hoogste leidinggevende personeel of voor zover ABo Print nv’s aansprakelijkheid voortvloeit uit het dwingend toepasselijk recht uit hoofde van productaansprakelijkheid.

Zet-, druk- of andere proeven

 • Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van ABo Print nv ontvangen zet, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en/of gebreken te controleren en deze in het voorkomende geval met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan ABo Print nv te retourneren. Goedkeuring van de proeven door opdrachtgever geldt als erkenning van het feit dat ABo Print nv de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden tijdig en correct heeft uitgevoerd. ABo Print nv is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 • Elke op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op alle met ABo Print nv gesloten overeenkomsten is Belgisch recht van toepassing. Tenzij nationale of internationale regels anders voorschrijven, wordt door partijen steeds op voorhandde bevoegde rechter te Tongeren aangewezen om van een geschil kennis te nemen.

Algemeen

 • Laatste versie: 15 september 2020